Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1=0,42\mu m,\lambda_2=0,525 \mu m$. Hệ thống vân giao thoa được thu trên màn, tại điểm M trên màn là vân sáng bậc 4 của bức xạ $\lambda_2$ và điểm N là vân sáng bậc 10 của bức xạ $\lambda_1$
Biết M và N nằm cùng một phía với vân sáng trung tâm. Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M, N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là :
A.10 vạch sáng
B.9 vạch sáng
C.8 vạch sáng
D.7 vạch sáng
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng,chiếu đồng thời vào 2 khe hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1=0,42\mu m,\lambda_2=0,525 \mu m$.Hệ thống vân giao thoa được thu trên màn,tại điểm M trên màn là vân sáng bậc 4 của bức xạ $\lambda_2$ và điểm N là vân sáng bậc 10 của bức xạ $\lambda_1$
Biết M và N nằm cùng một phía với vân sáng trung tâm.Trừ 2 vạch sáng tại 2 điểm M,N thì trong đoạn MN có số vạch sáng là :
A.10 vạch sáng
B.9 vạch sáng
C.8 vạch sáng
D.7 vạch sáng
Ta có : $\dfrac{\lambda _{1}}{\lambda 2}=\dfrac{4}{5}\Leftrightarrow 5\lambda _{1}=4\lambda _{2}$ hay $10\lambda _{1}=8\lambda _{2}$
Cho nên tại điểm M có vân sáng bậc 4 của $\lambda_2$ trùng với vân sáng bậc 5 của $\lambda_1$. Và tại N là vân sáng bậc 10 của $\lambda_1$ trùng với bức xạ bậc 8 của $\lambda_2$
Vậy 2 đầu M, N là vị trí của 2 vân trùng liên tiếp của 2 bức xạ, giữa MN có vân sáng bậc { 5, 6, 7} của bức xạ $\lambda_2$ và có vân sáng bậc {6, 7, 8, 9} của bác xạ $\lambda_1$. Vậy ở trong đoạn MN có 3+4=7 vân sáng ( không vân sáng ở M và N)
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top